Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

8/2021 - Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli.

Numer: 101, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-04, data przekazania: 2021-03-08

W związku z brakiem ujęcia w planie pracy komisji rewizyjnej na rok 2021 mojego wniosku odnośnie - Kontroli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli z lat od 2015 do 2019. W imieniu mieszkańców proszę o informację czy zarząd Powiatu Nowosolskiego zleci taką kontrole w celu przyprowadzenia prawidłowości funkcjonowania jednostki w latach 2015-2019. Czy zostanie przeprowadzony audyt przez zewnętrzną instytucję?

W sprawozdaniu z wykonania zaleceń pokontrolnych na podstawie wniosków z kontroli zakończonej protokołem KW.1117.12020 z 4 listopada 2020 roku pojawiają się punkty mówiące o wprowadzeniu nowych dokumentów i zarządzeń co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie. Jednak dużą wątpliwość budzą punkty mówiące o wypłaceniu niezgodnie z przepisami środków finansowych oraz brak zwrotów nadmiernie wypłaconych środków. W związku z tą sytuacją proszę o odpowiedź na pytanie - czy w latach poprzednich były takie sytuacje (w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli) gdzie wypłacono niezgodnie z przepisami środki finansowe??

Uzupełnienie z dnia 02 kwietnia 2021 r.

W związku z brakiem odpowiedzi na pytania w interpelacji odnośnie kontroli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Nr 1 Czy zarząd Powiatu Nowosolskiego zleci kontrole w celu przeprowadzenia prawidłowości funkcjonowania jednostki w latach 2015-2019. Czy zostanie przeprowadzony audyt przez zewnętrzną instytucję z funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli z lat 2015-2019?

Nr 2 Czy w latach 2015 - 2019 były naruszenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli gdzie wypłacono niezgodnie z przepisami środki finansowe?

Ponadto proszę o wyjaśnienie niedotrzymania terminu odpowiedzi na interpelację? Interpelację odnośnie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli skierowano dnia 04.03.2021 odpowiedź na interpelację udzielono 29.03.2021 (czyli po 25 dniach).

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Członek Zarządu

Wydział merytoryczny: Członek Zarządu, data odpowiedzi: 2021-03-29

W związku z Pana interpelacją, informujemy, co następuje:

Nawiązując do wyników kontroli przeprowadzonej w 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli, Zarządzeniem Starosty Nowosolskiego w planach kontroli jednostek organizacyjnych na rok 2021 ujęto niżej wymienione tematy kontroli w PPP w Nowej Soli:

  1. poprawność przestrzegania przepisów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli,
  2. poprawność przekazywania do jednostki nadrzędnej, danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej wg spisu na dzień 30 września 2021 roku w zakresie dotyczącym ujętych w sprawozdawczości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosolski,
  3. 10% dokonanych wydatków w roku budżetowym 2020 r.,
  4. poprawność wprowadzonych danych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r.

Ponadto w możliwie najbliższym czasie planowany jest audyt w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli, który przeprowadzi Audytor Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Odpowiedź uzupełniająca z dn. 08.04.2021

W związku z Pana interpelacją/zapytaniem z dnia 2 kwietnia 2021 r., uprzejmie informujemy, co następuje:

Ad.1 Zarząd Powiatu Nowosolskiego planuje przeprowadzenie kontroli/audytu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli z działalności za lata 2015-2019. Ze względu na długotrwałą absencję audytora Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, Zarząd na tą chwilę nie jest w stanie określić terminu i konkretnego zakresu audytu.

Ad.2 Informację o wypłaceniu niezgodnie z przeznaczeniem środków finansowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli w latach 2015-2019, Zarząd będzie mógł Panu udzielić po przeprowadzeniu w PPP w Nowej Soli kontroli/audytu.

Nieudzielenie odpowiedzi na Pana interpelację/zapytanie z dnia 4 marca 2021 r. wywołane było obecnie panującą trudną sytuacją spowodowaną pandemią i związaną z nią absencją i pracą rotacyjną pracowników Starostwa.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania