Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

16/2021 - Wniosek o modernizację szlaków rowerowych na terenie powiatu.

Numer: 109, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-03-30

Działając w imieniu mieszkańców Powiatu Nowosolskiego niniejszym kieruję wniosek o modernizację szlaków rowerowych na terenie Powiatu Nowosolskiego.

Utworzone ponad dekadę temu szlaki rowerowe, wymagają interwencji z racji na brak przejezdności na niektórych odcinkach oraz zacierania się oznaczeń. Na przykładzie weryfikacji Szlaku Wiatraków i Jezior wskazane są następujące działania: - weryfikacja przebiegu szlaków - są przypadki, że trasa nie zgadza się z mapą, występuje przypadek przebiegu przez teren prywatny - zamknięty; - udrożnienie szlaków - zdarzają się odcinki, na których szlak porośnięty jest roślinnością i nieprzejezdny.

Wykorzystanie potencjału wszystkich szlaków na terenie naszego powiatu wymaga troski o cały system, w tym o odnowienia oznakowań wszystkich tras utworzonych w 2010 roku oraz aktualizację tablic i map turystycznych.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Kula radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji, data odpowiedzi: 2021-04-09

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29.03.2021 r. w sprawie modernizacji szlaków rowerowych na terenie Powiatu Nowosolskiego informuję, że Wydział Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji jako realizujący zadania związane z oznakowaniem Szlaku Wiatraków i Jezior oraz innych szlaków m.in. Szlak Czarciego Kamienia, których oznakowanie zrealizowane zostało z dofinansowaniem UE monitoruje możliwości związane z odnowieniem istniejących szlaków z uwagi w szczególności na zniszczone oznakowanie bądź ubytki w oznakowaniu.

Dostępne możliwości dofinansowania dla samorządów  dedykowane są na oznakowania szlaków natomiast nie kwalifikują odnowienia czy inwentaryzacji szlaków.

W 2020 roku pozyskana została informacja o możliwość otrzymania dofinansowania w 2021 roku na odnowienie szlaku przez organizacje pozarządowe. W związku z powyższym w 2020 r. zaproszeni zostali do współpracy w zakresie pozyskania środków na odnowienia oznakowania szlaków przedstawiciele oraz znakarze  PTTK Oddziału w Nowej Soli. Omówiono konieczność udrożnienia przejezdności szlaków, korekt przebiegu oraz najbardziej brakującego oznakowania na szlakach. Niestety w planach na 2021 roku PTTK Oddział w Nowej Soli z uwagi na planowane zadania własne nie posiadał zasobów możliwych do pozyskania i realizacji zadania. Uzgodniono spotkanie w II połowie 2021 roku w celu określenia możliwości współpracy w 2022 roku.

W związku z szansą realizacji zadania odnowienia szlaków w ramach środków na realizację zadania publicznego ogłoszonego 9 marca br. otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej przez Zarząd Województwa Lubuskiego złożony został w dniu 6 kwietnia br. wniosek przez Fundację Rozwoju Turystyki Aktywnej SzlakamiPoPolsce.pl obejmujący oznakowanie i odnowienie odcinka Szlaku Odry od Nowej Soli do Milska po obu stronach rzeki Odry, a także Szlaku Wiatraków i Jezior i połączenia łącznikiem Szlaku Odry ze Szlakiem Wiatraków z Przewozu do Konotopu co pozwoli turystom skomunikować się ze szlakami i drogą rowerową Kolej na rower tworząc dodatkowe pętle.

W ramach zadania założona została inwentaryzacja stanu w/w szlaków i ewentualne przeprojektowania. ( ostatnie przeprojektowanie Szlaku Wiatraków i Jezior odbyło się w 2013 r problem dotyczył odcinka na trasie Kolsko - Lubiatów ze względu na zagrodzenie prywatnego pola na trasie szlaku).

Planowane rozstrzygnięcie konkursu do 31.05.2021r. Po pozytywnym rozstrzygnięciu realizacja od 01.06 do 30.11.2021r. Jeśli stworzone rozwiązanie się sprawdzi planowane jest odnowienie kolejnych szlaków tj. Szlaku Czarciego Kamienia i Starorzecza Odry.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania