Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

18/2021 - Hałda odpadów na terenie Dozametu.

Numer: 111, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-04-01, data przekazania: 2021-04-06

problem hałdy utworzonej z odpadów ropopochodnych na terenie Dozametu nie zniknie dopóki go nie rozwiążemy. Opinie z GIOŚ-u czy lubuskiego WIOŚ-u mówią jednoznacznie o rosnącym zagrożeniu skażenia wód gruntowych i odpowiedzialności organów samorządu terytorialnego za gospodarkę wodno-ściekową na swoim obszarze. Zagrożenie zatrucia wód gruntowych przez wody opadowe skażone substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia jest coraz bliżej. Żeby zapobiec katastrofie trzeba podjąć stanowcze decyzje. Uważam, że w grę wchodzi nawet kredyt w porozumieniu z miastem, solidarnie spłacany - żeby rozpocząć usuwanie zagrożenia. Oczywiście, nie przeszkodziłoby to w prowadzeniu rozmów z ministerstwem klimatu czy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a determinacja samorządów mogłaby skłonić te organy do włączenia się w rozwiązywanie tego problemu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Galerczyk wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Rzecznik Prasowy, data odpowiedzi: 2021-04-16

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 marca 2021 r. (data wpływu 6.04.2021) dotyczący hałdy na terenie DZM informuję, że Zarząd Powiatu Nowosolskiego zgodnie z nałożonymi na jednostkę samorządu terytorialnego zadaniami związanymi z gospodarką wodno-ściekową podjął szereg działań mający na celu diagnozę i rozwiązanie problemu.

W roku 2011 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał Starostę Nowosolskiego jako organ właściwy w sprawie egzekucji administracyjnej usunięcia hałdy. Wobec powyższego Starosta Nowosolski wszczął postępowanie egzekucyjne w tej sprawie, wystawił tytuły wykonawcze i nałożył grzywnę na przedsiębiorcę. Ze względu na fakt iż przedsiębiorca nie posiada majątku, z którego można by było ściągnąć środki na usunięcie odpadów egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie zostało umorzone. Kwestia nieuregulowanych spraw własnościowych spółek, które są użytkownikami wieczystymi przedmiotowego terenu, stanowi nieuregulowany do tej pory problem.

W ocenie Zarządu Powiatu Nowosolskiego o realnych szansach na rozwiązanie problemu nowosolskiej hałdy będzie można mówić dopiero po skutecznym uregulowaniu własności terenu, na którym się ona znajduje. Możliwości takie mają dać działania opisane w projekcie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jest to dokument programowy, określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

11 marca 2021 r. Starosta Iwona Brzozowska spotkała się z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem. Spotkanie dotyczyło hałdy odpadów ropopochodnych w Nowej Soli. Starosta przekazała szczegółowe dane dotyczące nowosolskiej hałdy, szacunkowych kosztów jej likwidacji, stanu formalno-prawnego terenu oraz dotychczasowych działań Powiatu Nowosolskiego.

Mając na względzie dotychczasowe zapisy zawarte w projekcie dokumentu odnoszące się do stworzenia specustawy dedykowanej miejscom o szczególnym zagrożeniu ekologicznym,
o nieuregulowanym stanie prawnym, gdy nie można zidentyfikować posiadacza odpadów i nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego lub egzekucja okazała się bezskuteczna Starosta zwróciła się do Wojewody z prośbą o podjęcie rozmów dotyczących problemu nowosolskiej hałdy
w Ministerstwie Środowiska i Klimatu.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, jakie stanowi hałdy odpadów niebezpiecznych znajdujących się na terenie miasta Nowa Sól, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zwróciło się przygotowało pismo do Ministra Klimatu i Środowiska z prośbą o podjęcie niezwłoczne kompleksowych działań celu unieszkodliwienia istniejącej „bomby ekologicznej”

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Powiat Nowosolski nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu, który umożliwiłby usunięcie hałdy znajdującej się na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Z opinii przygotowanej przez Skarbnika Powiatu wynika, że zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy
o finansach publicznych, jednostki samorządu mogą zaciągać kredyty na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponad to podstawą działania Powiatu jest uchwalany co roku budżet, który winien zapewnić pełną realizację zadań własnych Powiatu (art. 4 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym), do których nie możemy zaliczyć działań związanych z usunięciem hałdy.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania