Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

19/2021 - Transport międzygminny.

Numer: 112, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu.
data wpływu: 2021-04-01, data przekazania: 2021-04-06

Punktem wyjścia wniosku jest uchwała Rady Powiatu z 26.03.2021 ws. udzielenia pomocy finansowej (500 tys. zł) innej jednostce samorządu terytorialnego (do transportu międzygminnego). To zobowiązanie będziemy realizowali przez kilka najbliższych lat. W związku z tym powinniśmy też mieć jakiś wpływ na funkcjonowanie tego transportu. Uważam, że jako powiat - w trosce o ochronę środowiska - moglibyśmy zaproponować współpłacącym za transport wyznaczenie 1 lub 2 dni w tygodniu kiedy to, transport odbywałby się na terenie powiatu bezpłatnie. Właściciele samochodów, interesanci dojeżdżający samochodami do różnych miejsc w powiecie mogliby w tych dniach korzystać bezpłatnie z komunikacji międzygminnej. Takie rozwiązanie wprowadzono w Żarach (miejscowości porównywalnej z Nową Solą) więc dlaczego nie u nas?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Galerczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Powiatu

Wydział merytoryczny: Przewodniczący Rady Powiatu, data odpowiedzi: 2021-04-07

Urząd Miejski Nowa Sól

W załączeniu uprzejmie przesyłam wniosek radnego Pana Krzysztofa Galerczyka z dnia 26 marca 2021 roku nt. wyznaczenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego – Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „SUBBUS” Sp. z o.o. – 1 lub 2 dni bezpłatnego transportu komunikacją miejską dla mieszkańców powiatu, celem udzielenia odpowiedzi.

Jednocześnie proszę o przekazanie udzielonej odpowiedzi do Biura Rady i Zarządu Powiatu Nowosolskiego (w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli), które prześle ją wnioskodawcy.

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Galerczyk

Radny Powiatu Nowosolskiego

Uzupełnienie z dnia 13.04

W odpowiedzi na pismo znak: BR.0003.19.2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 08.04.2021 r.), za pośrednictwem którego przekazany został wniosek Pana Krzysztofa Galerczyka - Radnego Powiatu Nowosolskiego w sprawie wyznaczenia w ciągu tygodnia 1-2 dni bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego, informuję, co następuje.

Wewnętrzny operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS" Sp. z o.o., z tytułu świadczenia usługi komunikacji miejskiej na obszarze NsOF otrzymuje od Gminy Nowa Sól - Miasto wynagrodzenie w postaci rekompensaty na pokrycie kosztów związanych z realizacją powierzonej usługi.

Wysokość ww. rekompensaty uzależniona jest od wielkości pracy przewozowej wykonywanej w ciągu roku oraz rzeczywistych kosztów poniesionych przez MPK „SUBBUS" Sp. z o.o. w związku z realizacją zatwierdzonego przez wszystkie Gminy NsOF rozkładu jazdy. Każdego roku na zlecenie Gminy Nowa Sól - Miasto wykonywany jest audyt rekompensaty przekazanej w roku poprzednim, którego celem jest zbadanie czy wynagrodzenie wypłacone operatorowi nie było za duże lub za małe w stosunku do faktycznie poniesionych przez niego kosztów. W wyniku audytów za 2018 i 2019 r. MPK „SUBBUS" Sp. z o.o. otrzymało rekompensatę wyrównawczą.

Na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Nowa Sól

  • Miasto a Gminami: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń i Siedlisko zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego przekazane zostało przez ww. Gminy Gminie Nowa Sól

Miasto. W związku z tym ww. Gminy zobowiązały się do udzielania Gminie Nowa Sól - Miasto pomocy finansowej na pokrycie kosztów organizacji komunikacji miejskiej. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego porozumienia, wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Każdego roku na etapie konstruowania projektu budżetu na rok następny, przy określaniu wysokości pomocy finansowej udzielanej przez ww. Gminy Gminie Nowa Sól - Miasto, uwzględnia się planowane przychody osiągane z tytułu sprzedaży biletów. Ich wysokość została określona w studium wykonalności projektu komunikacyjnego oraz w umowie wykonawczej zawartej z MPK „SUBBUS" Sp. z o.o.

W 2020 r. wysokość przychodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosła: 1.063.293,35 zł, co stanowiło 74% kwoty zaplanowanych przychodów z tego tytułu (1.436.900,00 zł).

Wobec powyższego, powstałą różnicę pomiędzy planowanymi kosztami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego a kosztami rzeczywistymi, uzależnionymi od wysokości przychodów z tytułu sprzedaży biletów, muszą pokryć w tym roku wszystkie Gminy NsOF.

Wprowadzone przez władze państwowe, w związku z pandemią koronawirusa SARS- CoV-2, obostrzenia, m.in.: zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz uczelni wyższych (nauka w trybie zdalnym), wprowadzenie limitu przewożonych osób w środkach publicznego transportu zbiorowego, spowodowały wyraźne zmniejszenie liczby pasażerów w komunikacji miejskiej na terenie NsOF. Przekłada się to nadal na niskie przychody osiągane z tytułu sprzedaży biletów.

Mając na uwadze powyższe, decydując się na wprowadzenie zaproponowanego przez Pana Krzysztofa Galerczyka - Radnego Powiatu Nowosolskiego rozwiązania polegającego na wyznaczeniu w ciągu tygodnia 1-2 dni bezpłatnej komunikacji miejskiej, należy pamiętać, że spowodowałoby to dodatkowe obniżenie i tak już niskich przychodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Przełożyłoby się to z kolei na konieczność zwiększenia pomocy finansowej udzielanej Gminie Nowa Sól - Miasto przez Gminy: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń i Siedlisko.

Podkreślić należy również to, że ciężar finansowy organizacji komunikacji miejskiej spoczywa tylko i wyłącznie na organizatorze (jednostce samorządu terytorialnego), bowiem ta forma publicznego transportu zbiorowego została wyłączona z możliwości ubiegania się o inne źródła finansowania, takie jak chociażby utworzony na mocy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Głównymi grupami osób korzystających z komunikacji miejskiej, poza osobami starszymi, posiadającymi już prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, są przede wszystkim uczniowie szkół średnich oraz osoby dojeżdżające do miejsca pracy. Te dwie grupy osób korzystają najczęściej z biletów okresowych, które dają uprawnienia do nielimitowanej liczby przejazdów i są korzystniejsze pod względem finansowym niż zakup każdorazowo biletu jednorazowego. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej na okres 1-2 dni w tygodniu, byłoby rozwiązaniem krzywdzącym w stosunku do takich pasażerów, bowiem cena biletu okresowego jest 30-krotnością ceny biletu jednorazowego. Jej obniżenie np. do 22-krotności ceny biletu jednorazowego skutkowałoby dalszym spadkiem przychodów z tytułu sprzedaży biletów. Wartym podkreślenia w tym miejscu jest również to, że ceny biletów komunikacji miejskiej ustalone w 2018 r. nie uległy zmianie od tamtego czasu i na tle innych miast czy obszarów nie są cenami najwyższymi (najdroższy bilet jednorazowy kosztuje 6,60 zł i na jego podstawie można podróżować np. z Nowej Soli do Kolska - długość linii komunikacyjnej ok. 37 km).

Ustanowienie w każdym tygodniu 1-2 dni bezpłatnej komunikacji miejskiej prowadziłoby również do innych utrudnień organizacyjnych: zmniejszenie czasu pracy kontrolerów biletów (umowa z podmiotem zewnętrznym), istotna zmiana w działaniu systemów sprzedaży biletów za pośrednictwem biletu elektronicznego i smartfonów (moBiLET, mPay). Ponadto takie rozwiązanie prowadziłoby do dezorientacji pasażerów, w tym osób przyjezdnych, które musiałyby każdorazowo ustalać czy w danym dniu zachodzi konieczność zakupu biletu komunikacji miejskiej czy też nie. Pasażerowie dojeżdżający z okolicznych miejscowości do Nowej Soli w celu załatwienia np. spraw urzędowych lub do lekarzy, przychodni specjalistycznych czy szpitala, korzystają z komunikacji miejskiej

w ustalonym, konkretnym terminie. Nie można zatem przypuszczać, że z przyjazdem do Nowej Soli będą zwlekać do dnia bezpłatnej komunikacji. To samo dotyczy osób dojeżdżających do miejsca pracy w Nowej Soli, którzy czynią to systematycznie, każdego dnia. Mało prawdopodobnym wydaje się, aby osoby takie rezygnowały np. z indywidualnego środka transportu nawet na 1-2 dni w tygodniu na rzecz transportu publicznego.

Gmina Nowa Sól - Miasto, będąc organizatorem publicznego transportu zbiorowego, w latach poprzednich uczestniczyła w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i ustanawiała z tej okazji jeden dzień bezpłatnej komunikacji - „Dzień bez samochodu". Nie odnotowano wówczas zwiększonego zainteresowania ze strony mieszkańców NsOF przejazdami komunikacją miejską.

W swym wniosku Pan Krzysztof Galerczyk - Radny Powiatu Nowosolskiego podaje za przykład miejscowość Żary, w której zdecydowno się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Należy wziąć jednak pod uwagę to, że takie rozwiązanie obejmuje tam jedynie średnio dwa dni w miesiącu (27 dni w roku) i ogranicza się tylko do granic administracyjnych miasta Żary. Tymczasem, zgodnie z propozycją Pana Krzysztofa Galerczyka, darmowa komunikacja miejska powinna być realizowana na terenie całego NsOF-u przez 1-2 dni w tygodniu (52-104 dni w roku). Jest to rozwiązanie o wiele dalej idące i bardziej kosztowne, niż to wprowadzone w Żarach.

Dotacja udzielana przez Powiat Nowosolski Gminie Nowa Sól - Miasto w wysokości 500.000,00 zł rocznie, o której wspomina Pan Krzysztof Galerczyk - Radny Powiatu Nowosolskiego, stanowi istotną pomoc w finansowaniu organizowanej przez Gminę Nowa Sól - Miasto komunikacji miejskiej i między innymi dzięki niej możliwym było utworzenie linii komunikacyjnych łączących miejscowości Gmin: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń i Siedlisko z miastem Nowa Sól. Są to de facto linie międzygminne (powiatowe przewozy pasażerskie), które w przypadku braku funkcjonującej obecnie komunikacji miejskiej, chcąc zapewnić mobilność mieszkańcom Powiatu, musiałby utworzyć i utrzymać Powiat Nowosolski. Koszty funkcjonowania przedmiotowych linii w skali roku zdecydowanie przewyższają kwotę 500.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, przede wszystkim zwiększenie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w wyniku wprowadzenia propozycji Pana Krzysztofa Galerczyka, które musiałyby zostać pokryte przez wszystkie Gminy Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego, informuję, że zaproponowany model bezpłatnej komunikacji nie zostanie wprowadzony.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania