Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

38/2021 - Emisja substancji niekorzystnych dla środowiska w Zakęciu.

Numer: 131, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-08-24, data przekazania: 2021-08-25

W sierpnia 2020 r. mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych Zakęcie 1 złożyli wniosek do Urzędu Miejskiego w Otyniu i do wiadomości Starostwa Powiatowego oraz WIOŚ dot. Zakładu Produkcji figur Mustang o narażenie przez tą firmę zdrowia mieszkańców i ciągłego zanieczyszczania środowiska. Mieszkańcy narzekają na bóle głowy oraz uciążliwość mieszkania w tej okolicy.

Z informacji jaką otrzymałam wynika, iż Urząd Miejski w Otyniu przekazał sprawę zgodnie
z kompetencją do WIOŚ w Zielonej Górze. We wrześniu 2020 WIOŚ wykazał nieprawidłowości a właściciel firmy został ukarany.

Problem mieszkańców nie został jednak rozwiązany, gdyż nadal żyją w nieprzyjaznym dla nich środowisku.

Mieszkańcy pytają czy prawdą jest, że firma Mustang wystąpiła do Starostwa o zwiększenie możliwości emisji substancji niekorzystnych dla środowiska i czy firma otrzymała pozytywną decyzję?

W związku z powyższym proszę o pisemną odpowiedź na powyższe pytania.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogumiła Gramza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2021-09-06

W odpowiedzi na interpelację z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie Zakładu Produkcji figur Mustang, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, iż w dniu 23 grudnia 2020 r. prowadzący instalację – Rudnicki Dariusz P.P.H.U. Mustang Zakęcie 3E, 67-106 Otyń wystąpił z wnioskiem do tut. organu o zmianę posiadanego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza udzielonego decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r., znak: BŚ.6224.5.2016.ŁJ w zakresie zwiększenia zużycia surowców do produkcji oraz zastosowania na emitorach z odlewni i malarni filtrów węglowych redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza. Do wniosku załączano dokumentację techniczną, która stanowiła podstawę do wydania w dniu 19 lutego 2021 r., znak: RŚ.6224.3.2020.MGG decyzji w zakresie wnioskowanych zmian.

Przedmiotowa decyzja została zmieniona na podstawie art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania