Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

11/2022 - Rekultywacja składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym

Numer: 159, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-02-15, data przekazania: 2022-02-15

Przedstawiciele "Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego" zwrócili się do mnie z kolejną prośbą o wyjaśnienie sprawy odnośnie rekultywacji składowiska odpadów w ich miejscowości. Bardzo proszę o udostępnienie decyzji z dnia 30 grudnia 2021 r. znak BŚ.6233.17.2020.MGG umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska w Mirocinie Dolnym.

dot. zapytanie Nr 159 (temat 11/2022) - BR.0003.11.2022

W dniu 14.02.2022 r. wykonując swoją pracę jako Radny Powiatu Nowosolskiego, w oparciu o art.21 pkt. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.2020 poz.920), złożyłem w imieniu Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego zapytanie zgodnie z art. 21 pkt. 9 do 13 w/w ustawy.

W dniu 24.02.2022 r. została umieszczona odpowiedź, podpisana z upoważnienia Pani Starosty przez wicestarostę P. Waldemara Wrześniaka, na stronie BIP Powiatu. W piśmie tym nie uzyskałem odpowiedzi na moje zapytania. Informuję, że zapytanie zostało złożone na podstawie w/w ustawy o samorządzie powiatowym i wymienionych artykułach. W art.21 pkt.11 cyt: "Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów powiatów, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym."

Zapytanie moje dotyczy rekultywacji składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym w powiecie nowosolskim, które jest obecnie prowadzone (chwilowo prace wstrzymane na określony czas,  jednakże przedsięwzięcie nie zostało zakończone). Odzysk odpadów do rekultywacji jest prowadzony na podstawie decyzji wydanej przez Starostę naszego powiatu, która jest stroną w wydanej decyzji. Informacje o które proszę w moim zapytaniu dotyczą dotyczą stanu faktycznego czyli zakończonego postępowania prowadzonego przez urzędników Starostwa, które zakończyło się wydaniem decyzji z dnia 30 grudnia 2021 r. (znak BŚ.6233.17.2020.MGG) a dotyczącego spraw rekultywacji składowiska odpadów.

W piśmie od wicestarosty brak adnotacji, że informacje o jakie proszę są utajnione ustawowo oraz brak jest podstaw prawnych na jakich odmawiane jest udzielenie rzeczowej na ten temat odpowiedzi.

W związku z powyższym uważam, że moje zapytanie spełnia wymagania zgodne z ustawą o samorządzie powiatowym. Zwracam się z prośbą o ponowną odpowiedź w ustawowym czasie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2022-02-24

W odpowiedzi na pismo (zapytanie) z dnia 14 lutego 2022 r. dotyczącego udostępnienia decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r., znak: BŚ.6233.17.2020.MGG umarzająca postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr ew. 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów, informuję iż wskazana przez Pana decyzja dotyczy rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy administracyjnej, której stroną jest podmiot uprawniony.

Z uwagi na powyższe zwracam się o wskazanie podstawy prawnej przedmiotowego zapytania.

 

uzupełnienie odpowiedzi

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w odpowiedzi na zapytanie Nr 159 (temat 11/2022) - BR.0003.11.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. informuję, iż od decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r., znak: BŚ.6233.17.2020.MGG umarzającej postępowanie w sprawie  cofnięcia zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr ew. 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów odwołał się Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W związku z tym, akta przedmiotowego postępowania zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.
W związku z powyższym, przedmiotowa decyzja zostanie Panu udostępniona po otrzymaniu akt sprawy z SKO.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania