Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

14/2022 - rekultywacji w Mirocinie Dolnym

Numer: 162, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-04-19, data przekazania: 2022-04-19

dotyczy wątpliwości, które wynikły w trakcie spotkań i dyskusji z przedstawicielami Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego.

1.  W związku z informacjami, że zostało zmienione sprawozdanie z badań odpadów przeprowadzonych w listopadzie 2021 r. na rekultywowanym terenie składowiska w Mirocinie Dolnym przez laboratorium INNEKO Sp. z o.o. na zlecenie Starosty, zwracam się z prośbą o udostępnienie ostatecznej wersji sprawozdania w formie kopii.

2. Zgodnie z decyzją nr BŚ.6233.1.2019.MGG z dnia 07.10.2019 r. zostały sprecyzowane jakie materiały niebędące odpadami lub odpady które mogą być wykorzystane do zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. w rozdziale I w tabeli 1 i 2 są wyszczególnione możliwe odpady do odzysku. W rozdziale IV są wymienione materiały niebędące odpadami, które można wykorzystać do rekultywacji cyt: "dopuszcza się wykorzystanie do zamknięcia składowiska również gliny, iłu lub materiału rekultywacyjnego niebędącego odpadem, wytworzonego przy użyciu technologii  SEMAREC o odpowiednim współczynniku filtracji i grubości pokrywy od 2 - 3 cm." W decyzji Starosty jest również wyszczególniony materiał niebędący odpadem - to humus pozyskiwany z powierzchni rolnych.

Skoro Starostwo dopuściło użycie materiałów, które nie są odpadami to czy przed wydaniem w/w decyzji była sprawdzana i analizowana technologia SEMAREC. Proszę o wyjaśnienie co dokładnie oznacza ta technologia i jakie materiały w oparciu o nią mogą być wytworzone.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2022-04-25

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 kwietnia 2022 r. tut. organ informuje, iż Sprawozdanie z badań nr 2235/11/2021/Z, 2236/11/2021/Z, 2237/11/2021/Z, 2238/11/2021/Z, 2239/11/2021/Z, 2240/11/2021/Z zastępujące sprawozdanie z dnia 10.11.2021 Analiza składu morfologicznego i granulometrycznego odpadów z rekultywowanego terenu tj. działki 460 obręb Mirocin Dolny, gm. Kożuchów zostanie udostępnione po otrzymaniu akt sprawy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, które proceduje odwołanie  Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska od decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r., znak: BŚ.6233.17.2020.MGG umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr ew. 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów.

W odniesieniu do cytowanego ww. zapytania pkt IV decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 07 października 2019 r., znak: BŚ.6233.17.2020.MGG informuję, iż zapis ten został przeniesiony do przedmiotowej decyzji z pkt II. 2. decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2018 r,. znnak: DŚ.III.7241.2.24.2018 określającego techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania