Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

37/2022 - Rekultywacja składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym.

Numer: 185, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-10-05, data przekazania: 2022-10-05

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, które zostały mi zadane przez przedstawicieli Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego a nurtują również wszystkich pozostałych mieszkańców okolic składowiska. W związku z prowadzonymi pracami podczas zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym proszę o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie czy decyzja starosty nr BŚ.6233.1.2019.MGG nie została naruszona (w pkt V) przez firmę Irreco w roku 2021. Proszę wziąć pod uwagę tylko rok 2021 gdyż dane w zakresie bilansu odpadów zostały w formalny sposób przedstawione.

Pytania:

 1. Proszę o podanie ile odpadów o kodzie 190805 zostało przywiezionych w roku 2021 w ramach odzysku zgodnie z ww decyzją?
 2. Proszę o podanie ile odpadów o kodzie 100101 zostało przywiezionych w roku 2021 w ramach odzysku zgodnie z ww decyzją?
 3. Proszę o podanie ile odpadów o kodzie 100102 zostało przywiezionych w roku 2021 w ramach odzysku zgodnie z ww decyzją?
 4. Proszę o podanie ile odpadów o kodzie 100115 zostało przywiezionych w roku 2021 w ramach odzysku zgodnie z ww decyzją?
 5. Proszę o podanie ile odpadów o kodzie 100180 zostało przywiezionych w roku 2021 w ramach odzysku zgodnie z ww decyzją?
 6. Proszę o podanie jakiemu procesowi odzysku (proszę o podanie numeru procesu "R" zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach) zostały poddane odpady o kodach: 100101, 100102, 100115, 100180, 190805 tak jak to ujęto w rozdziale V ww decyzji starosty?
 7. W rozdziale V decyzji starosty podano proces technologiczny "mieszane". Jaki to proces odzysku ("R...")? Czy ten proces odzysku został ujęty w tabeli nr 1 lub nr 2 ww decyzji dla odpadów o kodach 100101, 100102, 100115, 100180, 190805?
 8. Proszę o podanie ile odpadów o kodzie 101208 zostało przywiezionych w roku 2021 w ramach odzysku zgodnie z ww decyzją?
 9. Proszę o podanie ile odpadów o kodzie 101382 zostało przywiezionych w roku 2021 w ramach odzysku zgodnie z ww decyzją?
 10. Proszę o podanie jakiemu procesowi odzysku (proszę o podanie numeru procesu "R" zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach) zostały poddane odpady o kodach: 101208, 101382 tak jak to ujęto w rozdziale V ww decyzji starosty?
 11. W rozdziale V decyzji starosty podano proces technologiczny "kruszenie". Jaki to proces odzysku ("R...")? Czy ten proces odzysku został ujęty w tabeli nr 1 lub nr 2 ww decyzji dla odpadów o kodach 101208, 101382?

Udzielenie odpowiedzi oczekuję na piśmie za którą z góry dziękuję.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2022-10-17

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.10.2022r. w sprawie informacji o rekultywacji składowiska odpadów na działce nr ew. 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów, przekazane za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Jarosława Suskiego pismem z dnia 05.10.2022r. znak BR.0003.37.2022, poniżej przedkładam informuję o ilościach i rodzajach odpadów przyjętych do rekultywacji ww. składowiska odpadów w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. oraz o procesach ich odzysku:

 1. Kod odpadu 19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe- 328,2 Mg,
 2. Kod odpadu 10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)- 45,45 Mg,
 3. Kod odpadu 10 01 02 – Popioły lotne z węgla – odpad nie został przywieziony
  na składowisko,
 4. Kod odpadu 10 01 15 – Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 - odpad nie został przywieziony na składowisko,
 5. Kod odpadu 10 01 80 - Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych- 125,40 Mg,
 6. Kody odpadów: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 80, 19 08 05 – powinny być poddawane procesom odzysku R3 i R5, zgodnie z punktem I.1. decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 07 października 2019 r., znak: BŚ.6233.1.2019.MGG udzielającej zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami w związku z zamknięciem i rekultywacją przedmiotowego składowiska,
 7. Kody odpadów: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 80, 19 08 05 - powinny być poddawane procesom odzysku R3 i R5, zgodnie z punktem I.2. ww. decyzji,
 8. Kod odpadu 10 12 08 – 907,82 Mg - Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle
  i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej),
 9. Kod odpadu 10 13 82 – Wybrakowane wyroby - odpad nie został przywieziony
  na składowisko,
 10. Kody odpadów: 10 12 08, 10 13 82, 10 01 15, 10 01 80, 19 08 05 – powinny być poddawane procesom odzysku R3 i R5, zgodnie z punktem I.1. ww. decyzji,
 11. Kody odpadów: 10 12 08, 10 13 82 powinny być poddawane procesom odzysku R3 i R5, zgodnie z punktem I.1. ww. decyzji - przed wbudowaniem na składowisko powinny być poddawane kruszeniu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania