Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

42/2022 - Utworzenie klasy sportowej.

Numer: 190, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-12-29, data przekazania: 2022-12-29

Działając na podstawie art.21 ust. 9 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wnoszę interpelację w sprawie utworzenia klasy sportowej o profilu piłka nożna, w jednej ze szkół ponadpodstawowych w Nowej Soli.

Mój wniosek poparty jest własnymi obserwacjami oraz rozmowami z rodzicami dzieci trenujących w klubach piłkarskich powiatu nowosolskiego. Utalentowani chłopcy po zakończeniu edukacji na etapie szkoły podstawowej są zmuszeni poszukiwać szkoły poza naszym powiatem.

Podstawowym warunkiem utworzenia klasy sportowej jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych dla realizacji szkolenia sportowego. Na wczesnym etapie rozpoznania warunek ten wprost spełnia Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli.

Co istotne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej szkoły mogą realizować program szkolenia sportowego we współpracy z m.in. klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej. Współpraca ta może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej.

W związku  z powyższym proszę o analizę mojej inicjatywy oraz podjęcie rozmów z dyrektorem w/w szkoły na temat możliwości utworzenia klasy sportowej.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Kula radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2023-01-11

Nawiązując do złożonej w dniu 29 grudnia 2022 r. interpelacji w sprawie utworzenia w jednej ze szkół ponadpodstawowych w Nowej Soli klasy sportowej o profilu piłka nożna, uprzejmie informuję, że w dniu 4 stycznia 2023 r. został wysłany e-mail do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski celem zajęcia stanowiska
w poruszanej przez Pana sprawie.

Dyrektorzy ww. placówek, nie wyrazili zainteresowania taką inicjatywą, a głównymi przyczynami są:

  • zbyt małe zainteresowanie tego typu kształceniem wśród uczniów szkół podstawowych,
  • przy obecnym obciążeniu siatką godzin dodatkowe 10 godzin zajęć specjalistycznych z wychowania fizycznego może przełożyć się obniżenie poziomu nauki,
  • po przydzieleniu dodatkowych 10 obowiązkowych godzin w technikum skutkowałoby to tym, iż tygodniowy wymiar godzin wzrasta do 48 godzin, czyli dziennie prawie 10 godzin, a w szkole branżowej do 43 godzin, czyli 8-9 godzin dziennie,
  • w technikum i szkole branżowej dodatkowym obciążeniem dla uczniów są praktyki, które kolidowałyby z wymaganymi w tego typu oddziałach obozami szkoleniowymi,
  • ryzyko utrzymania przez 3 lata niezmiennej liczby uczniów w oddziale (co najmniej 20).

Ponadto, w opinii Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli, kolejnym problemem są wymagania edukacyjne. LO w Nowej Soli wybierają uczniowie, którzy chcą w następnym etapie kształcenia kontynuować naukę na studiach. To wymusza odpowiednią selekcję przy naborze, w trakcie której bardzo istotne są wyniki
w nauce. Bardzo trudno pogodzić jakość nauczania z obciążeniem sportowym, jakie nakłada na uczniów to rozszerzenie kształcenia.

Podczas corocznie przeprowadzanych spotkań z rodzicami uczniów klas ósmych, jeszcze nigdy nie było zainteresowania wśród nich utworzeniem takiej klasy w LO, co świadczy
o tym, że nie ma takiego zapotrzebowania w Powiecie Nowosolskim.

Jednocześnie informuję, że w latach poprzednich (w 2014 r. i 2016 r.) bez powodzenia były podejmowane próby utworzenia takich oddziałów w LO im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli i LO w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania