Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

1/2023 - pytania dot. inwestycji "Rozbudowa sieci dróg rowerowych (...) Otyń - Zielona Góra".

Numer: 193, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2023-01-11, data przekazania: 2023-01-11

Wnoszę o ustosunkowanie się Zarządu Powiatu Nowosolskiego do pytań sformułowanych przez Radnego Gminy Otyń p. Marcina Urbanowskiego w przesłanej do mnie korespondencji (treść poniżej).

„W związku z realizacją inwestycji pn: "Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego - budowa odcinka Otyń - Zielona Góra" zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania:

- Czy na etapie projektowania były brane pod uwagę inne warianty przebiegu ścieżki rowerowe w miejscowości Niedoradz? Jeśli tak, to jakie?

-  Czy podczas projektowania wzięto pod uwagę możliwość odnowienia drogi
i zachowania bruku na odcinku ulicy Jana Kochanowskiego w Niedoradzu?

- Czy Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze wyraził swoją opinię na temat projektowanej ścieżki, a jeśli tak to czy postulował o:

1) zachowania historycznej zabudowy i elementów zagospodarowania wsi?

2) zachowania historycznego układu?

3) zachowania i pielęgnowania istniejącego starodrzewu?

4) bezwzględnego zachowania historycznych nawierzchni kamiennych
na terenie Niedoradza?

- Czy budowa ścieżki rowerowe na ulicy Jana Kochanowskiego w Niedoradzu musiała wiązać się z tak dużą ingerencją w wybrukowaną drogę?

- Kto jest właścicielem rozebranej kostki brukowej i do jakich celów będzie ona użyta?”

          Uważam, że wyjaśnienie wyżej wymienionych wątpliwości jest w pełni zasadne z uwagi na ważny interes społeczności lokalnej.

Na tej podstawie proszę o ustosunkowanie się do postawionych pytań.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Stokłosa radny KLUB RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2023-01-18

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 11 stycznia 2023 roku w sprawie rozbudowy sieci dróg rowerowych - budowa odcinka Otyń - Zielona Góra, Powiatowy Zarząd Dróg, informuje, że"

  • załażenia projektowa obejmowały tylko przebieg ścieżki rowerowej w śladzie dróg powiatowych;
  • parametry techniczne istniejącej konstrukcji jezdni ul. Kochanowskiego w m. Niedoradzu na dzień uzyskania zgłoszenia nie spełniały warunków określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  • projekt ścieżki rowerowej przed uzyskaniem decyzji ZRiD był opiniowany z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, teren pasa drogi powiatowej nr 1029F ul. Kochanowskiego w m. Niedoradz ne jest objęty ochroną konserwatorską, tym samym nie było podstaw do uzyskania opinii;
  • Inwestycja polega na budowie ścieżki rowerowej oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1029F  ul. Kochanowskiego, obecna droga powiatowa nr 1029F ul. Kochanowskiego nie spełnia wymaganych parametrów technicznych drogi publicznej zgodnie z obowiązującym na dzień uzyskania zgłoszenia rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, budowa samej ścieżki bez przebudowy drogi  spowodowałaby zakłócenia spływu wód opadowych oraz dostępność dojazdu do poszczególnych posesji;
  • rozebrana kostka brukowa zgodnie z założeniami przetargu stanowi własność Zamawiającego, kostka ta zostanie wbudowana w ramach tego zadania w pas drogi powiatowej nr 1029F i 1434F między innymi do obróbki przepustów i wylotów do rowu, nadmiar zostanie złożony na składowisku PZD, celem dalszego wykorzystania.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania