Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

3/2023 - Udrożnienie rowu melioracyjnego przy drodze powiatowej Nowe Miasteczko - Borów Polski.

Numer: 195, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2023-01-31, data przekazania: 2023-01-31

Zwracam się z interpelacją dotyczącą konieczności udrożnienia rowu melioracyjnego przy drodze powiatowej 1038F.

Wzdłuż drogi powiatowej (Nowe Miasteczko - Borów Polski) przebiega rów melioracyjny którego zadaniem jest skuteczne odwodnienie. Niestety na odcinku - od przejazdu kolejowego w kierunku Nowego Miasteczka (prawa strona) jest niedrożny, występują w nim zastoiska wodne (co przedstawiają załączone zdjęcia).

Skala problemu jest poważna, gdyż brak uregulowanego rowu powoduje, zwłaszcza w okresie częstych opadów zalewanie jezdni poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi (m.in. w okresie zimowym zamarzanie i tzw. szklankę na jezdni).

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym, niniejszym wnoszę o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu jak najszybsze udrożnienie rowu wraz z jego regulacją.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2023-02-10

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 31 stycznia 2023 roku w sprawie niedrożności rowu melioracyjnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1038F na odcinku Nowe Miasteczko - Borów Polski Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że istniejące rowy przydrożne jako element odwodnienia drogi spełniają swoją rolę i nie wymagają pogłębienia w celu odbierania wód deszczowych  z pasa drogowego. Spiętrzanie wody w rowie i zalewanie jezdni powodują niedrożne przepusty pod zjazdami których utrzymanie zgodnie z ustawą o drogach publicznych należy do właścicieli posesji przyległych do drogi.

Jeśli istniejące rowy przydrożne są wpięte do sieci rowów melioracyjnych służących do odwodnienia terenów przyległych do drogi to czyszczenie i konserwacja rowów należy do obowiązków właścicieli terenów z których odprowadzana jest woda łącznie z przepustami znajdującymi się pod zjazdami.

W dniu 16 stycznia 2023 r. wystąpiliśmy z pismem do właściciela działki przylegającej do drogi o szybkie podjęcie działań mających na celu udrożnienie przepustu pod zjazdem który powoduje spiętrzenie wód opadowych i zalewanie jezdni.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania