Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

49/2020 - Przywrócenie możliwości zatrzymywania się transportu publicznego na przystanku przy ulicy Chałubińskiego (Przychodnia) w Nowej Soli

Numer: 89, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2020-10-30, data przekazania: 2020-10-30

W imieniu mieszkańców korzystających z transportu publicznego zwracam się z wnioskiem o podjęcie skutecznych działań w celu przywrócenia możliwości zatrzymywania się na przystanku przy ul. Chałubińskiego.

Sprawa oraz prośby mieszkańców odnośnie braku możliwości zatrzymywania się trwa kilka lat. Dlatego po raz kolejny zwracam się do Zarządu Powiatu Nowosolskiego o rozwiązanie tej sytuacji. Dotychczasowy stan nie może dłużej funkcjonować gdyż jest bardzo uciążliwy a osoby korzystające z przychodni, osoby starsze oraz niepełnosprawne, zmuszeni są do przejścia ponad kilkuset metrów do Przychodni - gdzie najbliższy przystanek znajduje się kilkanaście metrów od przychodni.

Ponadto proszę o przesłanie skanu pisma, w którym Państwo wystąpili do Urzędu Miasta w Nowej Soli o rozważenie możliwości udostępnienia przystanku wszystkim przewoźnikom (zgodnie z deklaracją z dnia 27.11.2019 r. (BR.0003.36.2019). Również proszę o odpowiedź jaką otrzymano z Urzędu Miasta.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Starosta Nowosolski, data odpowiedzi: 2020-11-04

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 30.10.2020 r. w sprawie przywrócenia możliwości zatrzymywania Transportu Publicznego przy przystanku obok Przychodni ul. Chałubińskiego informuję, że wystąpiliśmy z pismem do Urzędu Miasta w Nowej Soli w prośbą o pilne udzielenie informacji w sprawie możliwości udostępnienia wszystkim przewoźnikom przedmiotowego przystanku.

Po uzyskaniu odpowiedzi od organu zarządzającego tym przystankiem, udzielimy niezwłocznie odpowiedzi na Pana interpelację. 

Uzupełnienie odpowiedzi

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 30.10.2020 r. w sprawie przywrócenia przewoźnikom możliwości korzystania z przystanku w pobliżu przychodni przy                      ul. Chałubińskiego - Zarząd Powiatu Nowosolskiego informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2016 z późn. zm.) określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków
i zasad z ich korzystania, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku przystanku przy ul. Chałubińskiego właściwym organem jest Rada Miejska w Nowej Soli.

W dniu 26.04.2013 r. Rada Powiatu Nowosolskiego podjęła uchwałę nr XXXVI/251/2013 w sprawie przekazania Gminie Nowa Sól - Miasto zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Nowa Sól.

W oparciu o ww. uchwałę oraz uchwałę nr XXXIX/301/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26.04.2013 r., w dniu 6.05.2013 r. zawarto porozumienie nr OG.172.2013 pomiędzy Powiatem Nowosolskim i Gminą Nowa Sól – Miasto. 

Zgodnie z ww. porozumieniem, przyjmujący upoważniony jest w szczególności do wydawania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dla przewoźników i operatorów.

W odpowiedzi na wcześniej składane wnioski w zakresie udostępnienia kolejnych przystanków, Urząd Miasta w Nowej Soli niezmiennie informował Powiat Nowosolski           o braku możliwości zwiększenia liczby przystanków dostępnych dla wszystkich przewoźników. Gmina Nowa Sól – Miasto zwracała uwagę na optymalną liczbę udostępnionych przewoźnikom przystanków.

Mając na względzie Pana wniosek o przekazanie skanu pisma o którym wspomniano                 w odpowiedzi na interpelację z dnia 12.11.2019 r. - informuję, że w związku z uzyskaniem wiedzy o stanowisku Urzędu Miasta w Nowej Soli, które zostało określone w piśmie             nr GKŚ.7240.0065.2019 z dnia 27.12.2019 r. (pismo w załączeniu) -  kolejne wystąpienie      w przedmiotowej sprawie nie zostało wysłane. 

Jednocześnie, chcąc uzyskać aktualne stanowisko, po złożeniu przez Pana interpelacji        w dniu 30.10.2020 r., wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miasta w Nowej Soli. 

W załączeniu przekazujemy uzyskaną odpowiedź na nasze wystąpienie z dnia 4.11.2020 r. do organu zarządzającego przystankiem wraz z przesłanymi do nas załącznikami.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania