Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

48/2021 - Rekultywacja składowiska w Mirocinie Dolnym.

Numer: 141, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu.
data wpływu: 2021-11-05, data przekazania: 2021-11-08

Moje zapytanie dotyczy rekultywacji składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. Poniższe pytania, które proszę o wyjaśnienie zostały mi zadane przez przedstawicieli Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego.

 1. Czy Starostwo Powiatowe wystąpiło do firmy IRRECO Sp. z o.o. o zaniechanie przyjmowania przywożonych niewłaściwych odpadów.
 2. Czy do chwili obecnej przeprowadzone zostały badania rekultywowanego terenu. Jeżeli tak to proszę o podanie zakresu badań.

Udzielenie odpowiedzi oczekuję na piśmie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2021-11-19

W odpowiedzi na pismo z dnia 05 listopada 2021 r. (data wpływu: 08.11.2021 r.),
 tut. organ informuje, co następuje:

 1. Starosta Nowosolski prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie ewentualnego cofnięcia zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami
  i urządzeniami w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów
  w Mirocinie Dolnym, gm. Kożuchów, udzielonego IRRECO Sp. z o.o. ul. Pocztowa 24, 66-010 Nowogród Bobrzański. Od dnia 10 sierpnia 2021 r. trwa kontrola
  ww. podmiotu obejmująca badania rekultywowanego terenu, na którego wyniki czekamy do dnia 25 listopada 2021 r.

Do chwili obecnej organ nie wystąpił do spółki o zaniechanie przyjmowania przywożonych niewłaściwych odpadów. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie
na przetwarzanie odpadów
, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem, w sposób istotny narusza wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości. Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem wezwanie do zaniechania naruszeń jest elementem przedmiotowego postępowania po stwierdzeniu przez organ w toku czynności kontrolnych naruszeń.

Należy nadmienić, że odpady na przedmiotowy teren nie są przyjmowane w związku
z wydaną decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 3 września 2021 r., znak: WI.7062.1.39.2021.AZ o wstrzymaniu działalności IRRECO Sp. z o.o. z/s w Nowogrodzie Bobrzańskim w zakresie przetwarzania odpadów.

 1. Badania rekultywowanego terenu zostały przeprowadzane w dniu 04 listopada 2021 r. przez akredytowane laboratorium INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Polegały na pobraniu 6 prób odpadów na rekultywowanym terenie,
  tj. działka 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów, w tym:
 • 2 próby odpadów w północnej części rekultywowanego terenu
  na głębokości 2 m,
 • 2 próby odpadów w rejonie niecki składowiska na głębokości 0,8 m,
 • 2 próby odpadów w południowej części rekultywowanego terenu
  na głębokości 1 m.

Pobrane próby odpadów zostały poddane analizie fizykochemicznej, granulometrycznej i morfologicznej.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania