Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

1/2022 - Rekulywacja składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym.

Numer: 149, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-01-10, data przekazania: 2022-01-11

W związku z otrzymaniem szeregu pytań od przedstawicieli "Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego" w sprawie rekultywacji składowiska odpadów na terenie ich miejscowości, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi na nękające mieszkańców wątpliwości.

Załącznik - wykaz pytań

 1. Zgodnie z ofertą cenową BŚ.6233.17.2020.MGG dotyczącą przeprowadzenia badań odpadów na działce nr.460 w Mirocinie Dolnym wyszczególniono usługę do zamówienia polegającą na pobraniu 6 próbek, cyt. „celem określenia rodzajów odpadów wykorzystywanych do zamknięcia i rekultywacji składowiska i terenu poza składowiskiem (czy są one zgodne z decyzją Starosty Nowosolskiego na przetwarzanie - odzysk odpadów)’’. Czy laboratorium które przeprowadziło badania w pełni zrealizowało zamówienie i czy określono jakie rodzaje odpadów wykorzystywane do zamknięcia i rekultywacji zostały zidentyfikowane w pobranych próbkach? Proszę o podanie kodów odpadów znalezionych w pobranych próbkach, nie można ich porównać do kodów odpadów zawartych w decyzji Starosty Nowosolskiego na odzysk odpadów.
 2. Dlaczego oferta dotycząca przeprowadzenia badań odpadów dotyczy pobrania próbek również poza terenem składowiska skoro decyzja Starosty dotyczy odzysku odpadów zamknięcia i rekultywacji składowiska?
 3. Czy starostwo wniosło skargę do laboratorium w związku z wątpliwościami zawartymi w podsumowaniach raportu?
 4. Prosimy o udostępnienie kopii raportu przeprowadzonej kontroli dotyczących badań odpadów na działce nr 460 w Mirocinie Dolnym. Jeśli w raporcie nie jest wyszczególnione kto ze starostwa wskazał miejsce poboru próbek odpadów to proszę podać kto konkretnie tego dokonał?
 5. Prosimy o udostępnienie wyników badań odpadów przeprowadzonych przez laboratorium Uniwersytetu Zielonogórskiego na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wicestarosta poinformował mieszkańców na zebraniu w dniu 3 grudnia 2021 r, że takowe wyniki badań starostwo posiada.
 6. Zgodnie z informacjami uzyskanymi na spotkaniu w dniu 3 grudnia 2021 r kontrola na składowisku odpadów i badania odpadów zostały zakończone czyli postępowanie administracyjne również zostało zakończone. Czy starostwo prześle, zgodnie z procedurą raport pokontrolny do WIOŚ? Jeśli tak to kiedy, jeśli nie to jakie są tego przyczyny?
 7. Prosimy o udostępnienie wyroku z postępowania SKO w którym to wskazane są zastrzeżenia o nie przeprowadzeniu badań odpadów na działce nr 460 w Mirocinie Dolnym.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2022-01-25

W odpowiedzi na pismo (zapytanie) z dnia 05 stycznia 2022 r. (data wpływu: 11.01.2022 r.), tut. organ informuje, co następuje:

 1. Laboratorium INNEKO Sp. z o.o.  wykonało usługę zgodnie z umową, tj. pobrano 6 prób we wskazanych miejscach rekultywowanego terenu, przeprowadzono analizę morfologiczną, granulometryczną i fizykochemiczną. Zgodnie z pkt 8 Analizy składu morfologicznego i granulometrycznego odpadów z rekultywowanego terenu, tj. działka obręb Mirocin Dolny, gm. Kożuchów przekazanej Panu w dniu 01.12.2021 r. na podstawie przeprowadzonej analizy składu morfologicznego, stwierdzono, że w badanej próbie pobranych odpadów (średnia z odkrywek 1-6):
  - największy udział ma frakcja odpadów drobnych - 69,14 %, frakcja odpadów inertnych (obojętnych) - 30,03 %
  - pozostałe frakcje mają udział poniżej 1 %;
  - w badanej próbie odpadów nie zanotowano odpadów niebezpiecznych.
  Na podstawie przeprowadzonego badania składu morfologicznego odpadów z 6 odkrywek o głębokości od 0,8 m do 2 m ppt., na rekultywowanym terenie, tj. działka nr 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów, laboratorium stwierdziło, iż nie występują inne odpady niż wymienione w decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 07 października 2019 r., znak: BŚ.6233.1.2019.MGG. Odpady typu papier, tworzywa sztuczne, drewno, tekstylia wystąpiły w znikomym procencie około 1 %, w stosunku do całej próbki. Odpady te były o granulometrii 20-10 mm, świadczy to o zastosowaniu zgodnie z ww. decyzją przy rekultywacji terenu odpadu o kodzie 19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania). Odpad o kodzie 19 05 03 charakteryzuje się dużą zawartością papieru, tworzyw sztucznych oraz drewna.
 2. Oferta dotycząca przeprowadzenia badań odpadów dotyczyła pobrania próbek na działce nr ew. 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów, na której odbywa się przetwarzanie – odzysk odpadów w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska zgodnie z decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 07 października 2019 r., znak: BŚ.6233.1.2019.MGG na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. Dodatkowo należy nadmienić, iż zgodnie z pkt II.2 decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: DŚ.III.7241.2.24.2018: „W rozwiązaniach projektowych zamknięcia składowiska oraz rekultywacji całości terenu działki nr 460 obręb Mirocin Dolny gm. Kożuchów niezbędne jest wykonanie prac obejmujących: …”, przedmiotowa działka w całości podlega rekultywacji z wykorzystaniem materiału odpadowego. W związku z powyższym, badaniami została objęta cała działka
 3. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli nie wniosło skargi do laboratorium INNEKO Sp. z o.o., ponieważ usługa została wykonana zgodnie z umową, w której Wykonawca był zobowiązany do wykonania poborów próbek i badań zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, dobierając najbardziej właściwe dla określonych celów metodyki spośród dostępnych oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 4. Protokół z pobrania prób odpadów sporządzony przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli – w załączeniu. 

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wskazali przedstawicielowi INNEKO Sp. z o.o. (próbkobiorcy) część północną i południową rekultywowanego terenu oraz rejon niecki składowiska. Wyboru miejsc poboru prób odpadów dokonał próbkobiorca. 

 1. Badania odpadów wykonane przez Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski ul. Prof. Z. Szafrana 15, 65-516 Zielona Góra zostały wykonane na zlecenie IRRECO Sp. z o.o. W związku z tym, nie podlegają udostępnieniu przez tut. organ. W celu ich pozyskania należy się zwróci do Zleceniodawcy, tj. Spółki IRRECO.
 2. Decyzja Starosty Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r., znak: BŚ.6233.17.2020.MGG umarzająca postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr ew. 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów została przesłana do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 04 stycznia 2022 r.
 3. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: SKO-1628/53-S/21 – w załączeniu 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania