Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

5/2023 - Rekultywacja składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym

Numer: 197, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wicestarosta Nowosolski
data wpływu: 2023-02-07, data przekazania: 2023-02-07

Moje zapytanie dotyczy rekultywacji składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. Podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego zostało mi zadane pytanie o które zwracam się do Pani Starosty z prośbą o wyjaśnienie.

Jakie kroki zostały podjęte w związku z nieprawidłowościami związanymi z odzyskiem odpadów przy rekultywacji składowiska w Mirocinie Dolnym. W dniu 5 grudnia Lubuski WIOŚ przesłał do starosty raport pokontrolny. W trakcie kontroli przeprowadzonej w lipcu 2022 r. LWIOŚ stwierdził liczne naruszenia decyzji starosty na odzysk odpadów wydanej w 2019 r. Wszystkie naruszenia zostały zapisane w powyższym raporcie.

Udzielenia odpowiedzi oczekuję na piśmie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2023-02-17

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.02.2023 r. w sprawie informacji o rekultywacji składowiska odpadów na działce nr ew. 460 obręb Mirocin Dolny, gmina Kożuchów, przekazane za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Jarosława Suskiego pismem z dnia 07.02.2023 r. znak BR.0003.5.2023 informuję, że w dniu 06.12.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wpłynęło zarządzenie pokontrolne Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28.11.2022 r. znak WI.7023.419.2022.SS, dotyczące ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 27.04.- 26.09.2022 r. na terenie prowadzonej rekultywacji składowiska odpadów na działce nr 460 obręb Mirocin Dolny, gm. Kożuchów udokumentowanych protokołem kontroli nr WIOŚ-ZGORA 331/2022.

Przedmiotowe zarządzenie zostało przesłane do Starosty Nowosolskiego jedynie do wiadomości, gdyż organem prowadzącym postępowanie kontrolne jest LWIOŚ.

Zarządzenie wskazuje nieprawidłowości, które powstały podczas rekultywacji  oraz określa terminy ich usunięcia. Dodatkowo organ kontrolujący wyznaczył IRREKO Sp. z o.o. termin do 16.12.2022 r. na przesłanie pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wykonaniu zarządzenia. Starosta nie jest informowany przez LWIOŚ o podjętych działaniach pokontrolnych dotyczących IRREKO Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, że na protokół LWIOŚ nr WIOŚ-ZGORA 331/2022, Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Niezależnie od rozstrzygnięcia kontroli LWIOŚ, Starosta prowadzi postępowanie w  sprawie wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie odwiertów na rekultywowanym składowisku, mających na celu przeprowadzenie analizy fizyko-chemicznej, granulometrycznej i morfologicznej pobranych próbek odpadów oraz określenie kodów odpadów, które zostały zwiezione na składowisko, jak również ewentualną obecność metali ciężkich i odpadów niebezpiecznych określonych w zał. Nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania