Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

5/2021 - Wyczyszczenie i regulacja koryta rzeczki Biała Woda.

Numer: 98, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2021-01-26, data przekazania: 2021-01-26

W imieniu i na prośbę mieszkańców Popęszyc zwracam się z prośbą o interwencję dotyczącą uregulowania koryta rzeki Biała Woda w miejscowości Popęszyce.

Dla mieszkańców istotne jest aby rzeka nie zagrażała terenom pobliskim i do niej przylegającym. W pobliżu ww cieku wodnego zlokalizowane są zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz drogi. W sytuacji intensywnych opadów deszczu czy wiosennych roztopów grozi naruszeniem stabilności terenu a przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. W chwili obecnej w znacznym stopniu jej koryto jest zarośnięte, co powoduje ograniczony przepływ wody na tej rzece. W załączeniu przekazuję zdjęcie dokumentujące stan faktyczny.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań lub skierowanie sprawy do odpowiedniego organu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2021-02-05

Nowa Sól, dnia 05 lutego 2021 r.

RŚ.1615.1.2021.MGG

ZAWIADOMIENIE

Starosta Nowosolski, działając na podstawie art. 65 § 1 oraz art. 19, w związku z art. 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po zapoznaniu się z interpelacją z dnia 26 stycznia 2021 r. złożoną przez Pana Grzegorza Zwarycza Radnego Powiatu Nowosolskiego,

zawiadamia

o przekazaniu ww. interpelacji w sprawie wyczyszczenia i uregulowania koryta rzeki Biała Woda w miejscowości Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko do załatwienia według właściwości do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26 stycznia 2021 r. do tut. organu wpłynęła interpelacja Pana Grzegorza Zwarycza Radnego Powiatu Nowosolskiego w sprawie udrożnienia i wyczyszczenia koryta rzeki Biała Woda w miejscowości Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) załatwienie sprawy znajduje się w kompetencjach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z treścią art. 19 K.p.a.,  organy administracji publicznej są obowiązane przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Organ administracji publicznej jest zatem obowiązany dokonać oceny podania strony również pod kątem swojej właściwości w sprawie będącej przedmiotem żądania. W razie gdy organ, do którego wniesiono podanie, uzna się za niewłaściwy (rzeczowo, miejscowo, instancyjnie) do załatwienia tej sprawy jest on obowiązany do niezwłocznego przekazania podania do organu,  który w jego ocenie jest właściwy w sprawie.

W załączeniu:

Interpelacja z dnia 26.01.2021 r.

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania