Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Staroszczuk

Andrzej Staroszczuk

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ, klub: KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
61 21/2020 - Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Mirocin Górny. interpelacja 2020-07-17 2020-08-07
132 39/2021 - Remont oraz przebudowa drogi powiatowej 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina. interpelacja 2021-09-01 2021-09-06
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-06 15:32:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2018 rok. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:33:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:41:08 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:46:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:50:36 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:52:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:55:53 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:58:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 16:01:22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 16:04:37 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 16:06:11 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 16:07:34 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 wchodzącej w Skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-01-11 09:16:37 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-01-11 09:17:53 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-01-11 10:21:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2019 - z autopoprawką nr 2. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-01-11 10:55:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - z autopoprawką. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-01-11 10:59:31 Przyjęcie Planu Pracy Rady na rok 2019. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:18:26 Przyjęcie porządku obrad. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:22:35 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:29:43 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - numer druku - 0520/25/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:34:03 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - numer druku - 0520/26/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:37:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 r. - numer druku - 0520/27/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:43:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - numer druku - 0520/28/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:54:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2019 - numer druku - 0520/29/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:13:26 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego - numer druku - 0520/30/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:36:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie - numer druku - 0520/31/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:38:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie - numer druku - 0520/33/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:40:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli - numer druku - 0520/34/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:42:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli - numer druku - 0520/35/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:51:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji przebudowy dróg wojewódzkich polegającej na budowie ścieżki rowerowej - numer druku - 0520/36/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:56:30 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Otyń - numer druku - 0520/37/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:58:54 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Nowe Miasteczko - numer druku - 0520/38/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 11:14:44 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2019. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 11:20:11 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/39/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 11:37:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli wchodzących w skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/40/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 11:44:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosolskiego do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/41/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 12:19:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/42/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 11:36:03 Wniosek o zwiększenie liczby przedstawicieli wchodzących w skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli do 4 V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 09:10:55 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 10:47:18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 - numer druku - 0520/44/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 10:51:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze Powiat Nowosolski - numer druku - 0520/45/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:03:15 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Otyń z udziałem PKP PLK SA przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat.C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat.C w km 135,529 i kat.D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” - numer druku - 0520/46/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:12:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok - numer druku - 0520/47/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:15:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - numer druku - 0520/48/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:17:13 Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Nowosolskiego w Związku Powiatów Lubuskich - numer druku - 0520/49/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:26:53 Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowej Soli - numer druku - 0520/50/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 10:02:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 09:17:18 Przyjęcie komisji skrótacyjnej VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:19:46 Wniosek o zwiększenie liczby reprezentatów VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 Przyjęcie porządku obrad. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:20:15 Przyjęcie protokołu z VI sesji. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:26:01 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego – nr druku 0520/51/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:31:36 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego – nr druku 0520/52/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:37:30 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxxxxx dotyczącej niewywiązania się przez dyrekcję ZSP nr 5 w Kożuchowie z zapisów regulaminu Turnieju Gier Sieciowych „CS:GO” – nr druku 0520/53/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:39:29 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi XXXXXXXXXXXXXX dotyczącej odmowy wykonania świadczenia przez Wielospecjalistyczny Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli oraz Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Kościuszki w Nowej Soli – nr druku 0520/54/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:42:47 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotyczącej funkcjonowania Oddziału Dziecięcego WS SP ZOZ w Nowej Soli – nr druku 0520/55/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-05-16 16:16:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/88/2000 z dnia 29 marca 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do Stowarzyszenia "Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr" VIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-05-16 16:22:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli i zwołania jej pierwszego posiedzenia. VIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-05-31 08:11:34 Przyjęcie protokołów z VIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-05-31 08:49:24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego - nr druku 0520/58/2019 IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-05-31 09:28:14 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2018 rok - nr druku 0520/59/2019 IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-05-31 09:34:18 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2018 rok - nr druku 0520/60/2019 IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-05-31 08:10:16 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-13 16:18:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie. X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2019-06-13 16:21:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-13 16:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-13 16:14:42 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-13 16:42:10 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:06:42 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:13:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:20:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Publicznego Technikum dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:24:21 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:25:41 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:27:13 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:28:03 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:28:46 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Nowej Soli poprzez przeniesienie jej siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:29:26 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:30:09 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:31:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie połączenia szkół i placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:31:45 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:32:40 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:33:41 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:34:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosolskiego od dnia 1 września 2019 r. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:39:15 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-09-27 08:13:55 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:21:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok (4R). XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:24:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 (4W). XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:28:56 Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja i doposażenia infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Soli” oraz „Pływalnia kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli”. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:35:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:39:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowym jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:41:56 Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:46:33 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:47:48 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:49:01 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:49:47 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:50:32 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:51:28 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Włodzimierza Krukowskiego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:52:12 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:52:53 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:53:42 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:54:28 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:06:20 Rozpatrzenie wniosku o rozszerzenie porządku obrad. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:32:49 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:11:52 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:21:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok (5-R). XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:27:44 Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Przyszłości, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli”. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:30:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 (6-W). XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:33:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII//154/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie połączenia szkół i placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:36:31 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Nowej Soli. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:38:51 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Nowej Soli. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:02:58 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:18:53 Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w zakresie uporządkowania sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:22:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego na rzecz Gminy Nowa Sól – Miasto. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:25:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Nowosolski, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:28:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego w prawo własności. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:30:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:33:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:36:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 08:11:13 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 08:50:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2020 – z autopoprawką. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 09:05:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020 – 2033 – z autopoprawką. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 09:13:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 09:16:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019 – 2033. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 09:21:48 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 09:24:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 09:07:42 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 09:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 09:19:41 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 09:34:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 10:27:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 10:54:26 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 10:56:19 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 11:01:51 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 11:04:18 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 11:10:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:10:00 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:15:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego, w użytkowaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:20:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:23:31 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2020. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:26:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:28:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2033. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:31:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:32:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:34:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:36:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:39:48 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wg właściwości petycji. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:47:15 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:51:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:53:01 Podjęcie uchwały o wzajemnej współpracy i współdziałaniu w zakresie rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu nowosolskiego oraz Miasta Zielonej Góry. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:54:13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020 – 2025”. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:55:14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020–2023”. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:56:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020–2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 10:09:31 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 12:06:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok z autopoprawką. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 12:08:35 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 12:10:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2033. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 12:11:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 12:12:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 12:13:28 Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Nowej Soli i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 12:14:35 Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Nowej Soli i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 12:15:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosolskiego. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 12:16:40 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 09:20:15 Rozszerzenie porządku obrad. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 10:05:10 Rozszerzenie porządku obrad. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-06-26 10:03:08 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-06-26 10:35:40 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2019. XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-06-26 10:44:02 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2019 rok. XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-06-26 09:22:31 Przyjęcie APELU w sprawie rekultywacji wysypiska odpadów w Bobrownikach. XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-08-28 09:21:14 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:22:24 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:24:43 Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowosolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:26:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020r ok XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:28:24 Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Nowosolskiego w Związku Powiatów Lubuskich. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:30:01 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:32:06 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:33:41 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:35:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:37:08 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. [ NR DRUKU 0520/163/2020] XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:39:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie powiatu nowosolskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:42:56 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie powiatu nowosolskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:44:54 Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli”, oraz uporządkowania na potrzeby inwestycji sieci dróg. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:46:30 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie miasta Nowa Sól. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:47:57 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Regionalnego w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 10:22:01 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-09-25 09:31:46 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-09-25 09:46:15 Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-09-25 09:49:23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-09-25 09:53:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok z AUTOPOPRAWKĄ XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-09-25 09:55:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2035. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-09-25 09:57:33 Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU w Nowej Soli” oraz „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej CAS”. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:21:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:23:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2035. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:25:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w 2020 roku. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:27:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:29:25 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.” XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:31:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:32:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-12-18 11:10:46 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-12-18 12:24:49 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2021 – z autopoprawką. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-12-18 12:54:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021 – 2035 – z autopoprawką. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-12-18 13:00:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-12-18 13:02:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2035. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-12-18 13:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Nowej Soli poprzez przeniesienie jej siedziby. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-12 15:57:45 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli. XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:13:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:16:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:24:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:27:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:30:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:34:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz.nr 175/23), stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:37:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 175/24), stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:05:45 Rozszerzenie porządku obrad. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-02-26 09:05:41 Rozszerzenie porządku obrad. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-02-26 09:19:40 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-02-26 09:24:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-02-26 09:27:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-02-26 10:26:36 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:14:57 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:28:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:31:34 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2021. [dotacja celowa na publiczny transport zbiorowy] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:34:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2021. [dotacja celowa na zadanie Centrum Aktywności Społecznej CAS”] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:37:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:42:18 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021". XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:45:38 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021". XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:50:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. [PZD] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:51:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. [DPS] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:52:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. [COPOW] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. [PUP] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:57:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:58:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:59:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 10:00:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 14 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:04:35 Rozszerzenie porządku obrad. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:21:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1434F położonej na terenie gminy Otyń. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:23:31 Podjęcie uchwały w sprawie aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1433F i 1038F położonej na terenie gminy Nowe Miasteczko. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:07:52 Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII, XXVIII, XIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:28:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:32:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021–2035. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:36:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w trybie przetargowym. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:41:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:46:29 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Kochanowo i Lubięcińskim. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:49:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:53:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, dla którego Powiat Nowosolski pełni funkcję podmiotu tworzącego. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:58:46 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Nowej Soli poprzez przeniesienie jej siedziby. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 10:02:29 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 10:05:46 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 10:10:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika uchwały nr XXX/204/2021 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2021-05-28 10:35:16 Przyjęcie wniosku do Wojewody Lubuskiego. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-06-11 15:58:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-06-11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-06-11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2020. XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-06-11 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2020 rok. XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-06-29 14:24:44 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-06-29 14:10:15 Rozszerzenie porządku obrad. XXXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-06-29 14:28:42 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego XXXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:06:29 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:20:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:24:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:28:38 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:36:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:41:27 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:48:38 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 10:21:54 Wyrażenie zgody na udzielanie głosu przedstawicielowi mieszkańców Mirocina Dolnego XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za